Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „nařízení“ nebo „GDPR“), účinné od 25. 5. 2018 pro účely uzavření a splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím www.swimi.cz

Cílem těchto informací o zpracování osobních údajů  je poskytnout zásadní informace o tom, jaké osobní údaje společnost MAZZLE s.r.o. (jako tzv. správce) zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží a poskytování služeb a při vstupu na webové stránky provozované společností MAZZLE s.r.o. a kontaktech s jejími klienty, k jakým účelům a jak dlouho společnost MAZZLE s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto informace se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a přiměřeně i jejich zástupců, popř. potenciálních zákazníků a návštěvníků internetových stránek a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti MAZZLE s.r.o. (dále jen „správce“).

MAZZLE s.r.o. v souvislosti s provozováním internetového obchodu na www.swimi.cz a pro účely uzavření smlouvy o prodeji zboží a splnění této smlouvy a pro splnění své právní povinnosti získává od fyzické osoby, která je účastníkem této smlouvy, osobní údaje ke zpracování. Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

My o Vás zpracováváme osobní údaje, kterými jsou Vaše jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa a adresa pro doručení zboží, má-li být zboží doručeno na adresu odlišnou od místa Vašeho trvalého pobytu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovené účely v souladu se zásadami zpracování, jak tyto vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména zásadami transparentnosti vůči Vám jako subjektu osobních údajů a naší odpovědnosti jako správce Vašich osobních údajů.

Nikdy neshromažďujeme ani nezpracováváme Vaše citlivé údaje jako jsou osobní údaje o Vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Při naší činnosti neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným osobám, s výjimkou osob, které pro nás tyto údaje na základě smlouvy a pro účely splnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo pro splnění naší zákonné povinnosti zpracovávají, jako jsou účetní, daňoví poradci, advokáti, osoby, které plní smlouvu nebo její část naším jménem, přepravci, poskytovatelé serverové, webové nebo jiné informačně technologické služby. Vaše osobní údaje neposkytujeme osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Vaše osobní údaje, ať již jsou uchovávány v elektronické nebo listinné podobě, jsou uchovávány v uzamknutých prostorech s omezeným přístupem a jsou dále chráněny i prostřednictvím vhodných technických opatření. Přístup a právo ke zpracování Vašich osobních údajů mají pouze námi určené a poučené osoby odpovědné za zpracovávání osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k splnění smlouvy a k uplatnění nároků z ní vyplývajících, nejdéle však po dobu 10 let od splnění smlouvy, pokud nám z právních předpisů nevyplývá povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu delší. Pokud nám ke zpracování Vašich osobních údajů nebude již svědčit žádný zákonný důvod, Vaše osobní údaje zlikvidujeme.

Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, zejména na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích Vašich osobních údajů, právo od nás tyto údaje získat, právo na jejich přenositelnost, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na jejich opravu, resp. doplnění a právo na jejich omezení nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování. Veškerá tato svá práva můžete u nás uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu našeho sídla nebo i elektronicky na e-mailovou adresu info@mazzle.biz.

Pro účely jednání o uzavření smlouvy, pro splnění smlouvy a pro splnění naší právní povinnosti jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu bez vašeho souhlasu.

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek. Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

K jinému účelu zpracování Vašich osobních údajů můžete udělit výslovný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)

 1. Zákazník tímto uděluje společnosti MAZZLE s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2, IČ: 08456925, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn: C319272 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:
 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • bydliště,
 • adresa sídla,
 • adresa doručení zboží,
 • IČ,
 • E-mailová adresa,
 • IP adresa zařízení

(dále jen společně jako „OÚ“).

 1. Zákazník souhlasí se zpracováním svých OÚ: pro marketingové účely Správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány Správcem.
 1. OÚ budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K OÚ budou mít přístup pověření pracovníci Správce. 
 1. Souhlas se zpracováním OÚ je dobrovolný. Informaci o tom, které OÚ jsou zpracovávány, poskytne bez zbytečného odkladu na ústní či písemné vyžádání odpovědný zaměstnanec Správce. Souhlas zákazníka je udělován na období 10 let.
 2. Zákazník má právo:

požadovat po Správci informaci, jaké OÚ zpracovává,

požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování OÚ,

vyžádat si u Správce přístup ke svým OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po Správci výmaz svých OÚ, popř. omezení jejich zpracování,

na přenositelnost svých OÚ,

odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování svých OÚ,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním OÚ obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to např. zasláním e-mailu na adresu info@mazzle.biz nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Správce.
 2. Zákazník bere na vědomí, že zpracovávání jeho OÚ je prováděno zejména Správcem, OÚ však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru, externí účetní, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Profilující (marketingové) cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vyjádřením marketingového souhlasu souhlasíte zároveň ještě s tím, že Google bude využívat vaše osobní data (ad_user_data) a taky že souhlasíte s personalizovanou reklamou (ad_personalization).

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název Vydavatel Účel a popis cookies Doba trvání
PHPSESSID Google Tento soubor cookie slouží k uchování nastavených variant relace, například k uchování statusu přihlášení mezi webovými stránkami. Relační cookie
_ga Google Analytics Tento soubor cookie slouží k rozlišování uživatelů webových stránek přidělením náhodně generovaného čísla. Permanentní (24 měsíců)
_gid Google Analytics Tento soubor cookie slouží k identifikaci návštěvníka webových stránek. Permanentní (24 měsíců)
_fbp Facebook Tento soubor cookie slouží k marketingovým účelům. Permanentní (3 měsíce)
sid Seznam Tento soubor cookie slouží ke sledování konverzí Skliku. Permanentní (30 dnů)

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 29. 2. 2024.